تقویم نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97

تقویم نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97

تقویم دانشگاهی
تقویم نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97

تقویم نیم سال دوم سال تحصیلی 97-98

عنوان از تاریخ تا تاریخ
انتخاب واحد 97/11/06 97/11/12
شروع کلاس ها 97/11/13 -
حذف و اضافه 97/11/27 97/11/28
حذف اضطراری 98/2/21 98/2/21
پایان کلاس ها 98/03/23  
زمان برگزاری امتحانات 98/03/25 98/04/06

 

دریافت فایل تقویم نیمسال