ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم پزشکی خمین

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم پزشکی خمین

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم پزشکی خمین

ثبت نام از دانشجویان جدید الورود دانشکده علوم پزشکی خمین به مدت سه روز ویژه پذیرفته شدگان در رشته های پرستاری،هوشبری،علوم آزمایشگاهی،فوریتهای پزشکی و اتاق عمل در سالن معاونت بهداشت برگزار گردید.

آدرس کوتاه :