جذب دکترای تغذیه

جذب دکترای تغذیه

جذب دکترای تغذیه
جذب دکترای تغذیه

دانشکده علوم پزشکی خمین در نظر دارد نسبت به جذب یک نفر دکترای تغذیه در قالب طرح و تعهد به عنوان عضو هیات علمی اقدام نماید.

واجدین شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایند.

08646221536