جلسه اعضای شورای مرکزی کانون خیریه با حضور مدیر دانشجویی و فرهنگی

جلسه اعضای شورای مرکزی کانون خیریه با حضور مدیر دانشجویی و فرهنگی

جلسه اعضای شورای مرکزی کانون خیریه با حضور مدیر دانشجویی و فرهنگی

اولین جلسه اعضای شورای مرکزی کانون خیریه دانشجویان با حضور مدیر دانشجویی و فرهنگی در سال جدید برگزار شد.در این جلسه دبیر کانون خیریه،مسئول مالی این کانون،نائب دبیر و روابط عمومی این کانون مشخص شدند.