جلسه تخصصی فرهنگی اجتماعی در دانشکده علوم پزشکی خمین

جلسه تخصصی فرهنگی اجتماعی در دانشکده علوم پزشکی خمین

جلسه تخصصی فرهنگی اجتماعی در دانشکده علوم پزشکی خمین

جلسه تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشکده علوم پزشکی خمین با حضور اعضاء مورخه  1399/05/13 در سالن کنفرانس معاونت آموزشی برگزار گردید.در این جلسه مقرر شد به مناسبت عید غدیر یک دوره مسابقه ورزشی بین فرزندان کلیه پرسنل برگزار و جوایزی اهدا گردد.همچنین در این جلسه اعضا در خصوص چگونگی عودت پول دانشجویانی که از سیستم اتوماسیون تغذیه استفاده می کردند و اکنون فارغ التحصیل شده اند، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

آدرس کوتاه :