جلسه توجیهی کارآموزان بالینی بیمارستان

جلسه توجیهی کارآموزان بالینی بیمارستان

جلسه توجیهی کارآموزان بالینی بیمارستان

جلسه توجیهی کارآموزان رشته های بالینی بیمارستان جهت سال تحصیلی جدید با حضور سرپرست معاونت آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی در سالن معاونت مرکز بهداشت برگزار گردید.

آدرس کوتاه :