جلسه ستاد فعالیت های جهادی

جلسه ستاد فعالیت های جهادی

جلسه ستاد فعالیت های جهادی

جلسه ستاد فعالیت های جهادی در دانشکده علوم پزشکی خمین برگزار گردید.در این جلسه که در دفتر نهاد رهبری دانشکده برگزار شد مقرر گردید معاونت های بهداشت و درمان نیازهای خود جهت انجام فعالیت های جهادی را در قالب یک برنامه پیشنهادی و اولویت بندی شده به ستاد اعلام اعلام نمایند.همچنین اعضاء ستاد فعالیت های جهادی با حضور خیرین محترم حوزه سلامت در جلسات بعدی این ستاد به جمع بندی و توافق رسیدند.

آدرس کوتاه :