جلسه کمیته فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خمین تیرماه 99

جلسه کمیته فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خمین تیرماه 99

جلسه کمیته فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خمین تیرماه 99

جلسه کمیته فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خمین با حضور اعضاء در سالن کنفرانس مجتمع آموزشی زینب کبری (س) برگزار گردید.در این جلسه در خصوص موضوعات مختلف از جمله مجوز انتشار نشریه کانون قرآن و عترت، دوره تفسیر قرآن کریم برای پرسنل در مرداد ماه، و همچنین تقدیر از تولید کنندگان پادکست و کلیپ دانشجویی مقابله با کرونا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.همچنین در این جلسه مقرر گردید مجله یوتاپ دانشکده علوم پزشکی خمین با موضوع کرونا به صورت تک شماره چاپ گردد.

آدرس کوتاه :