دوره آموزشی تفسیر قرآن کریم ویژه کارکنان دانشکده علوم پزشکی خمین

دوره آموزشی تفسیر قرآن کریم ویژه کارکنان دانشکده علوم پزشکی خمین

دوره آموزشی تفسیر قرآن کریم ویژه کارکنان دانشکده علوم پزشکی خمین

سرفصل های دوره

 • نماز در قرآن

امر به نماز و توصیه به نماز- درخواست توفیق نماز:

 • سوره ابراهیم آیه 40 2- سوره مریم آیه 38      3- سوره مریم آیه 55      4- سوره طه آیه 132       6- سوره لقمان آیه 17     7- سوره هود آیه 114        

محافظت از نماز:

 • سوره مدثر آیه 43 2- سوره مریم آیه 59        3- سوره توبه آیه 54       4- سوره ماعون آیه 5

5- سوره معارج آیه 23             6- سوره مومنون آیه 2          7- سوره بقره آیه 45         8- سوره طه آیه 132

آثار نماز: سوره عنکبوت آیه 45

 • غفلت در قرآن

سوره انعام آیه 28

 • دو وجه معرفی انسان در قرآن:
 • 1- اشرف مخلوقات ( سوره بقره آیه 30         سوره اسرا آیه 70         سوره تین آیه 4             

سوره بقره آیه 34          سوره بقره آیه 29

 • 2- پست تر از حیوان ( سوره اعراف آیه 79 و سوره تین آیه 5

عوامل غفلت

 • توجه به مظاهر زندگی مادی سوره منفقون آیه 9
 • سوره یونس آیه 7
 • سوره نحل آیه 108
 • سوره فرقان آیه 29

نتیجه غفلت: سوره طه آیه 126 و سوره توبه آیه 55

 • هدایت در قرآن

هدایت فقط و فقط مخصوص خداوند است ( سوره آل عمران آیه 73       زخرف آیه 27          زمر آیه 23     صافات آیه 99 نور آیه 46

قرآن کتاب هدایت: سوره بقره آیه 2        سوره بقره آیه 185        سوره آل عمران آیه 138          سوره جن آیه 2 

سوره جاثیه آیه 11          سوره نما آیه 1 و 2        سوره نحل آیه 89           سوره اسرا آیه 9

موانع هدایت (چه کسانی هدایت نمیشوند)

سوره بقره آیه 258        سوره مائده آیه 108          سوره غافر آیه 28         سوره زمر آیه 3           سوره یوسف آیه 52

 • اشراط الساعه (فتنه های آخرالزمان)

 

عنوان دوره: دوره آموزشی تفسیر قرآن کریم

 

درخواست کننده دوره: معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خمین

اهداف دوره: ترویج فرهنگ قرآنی

آخرین مهلت ثبت نام : 20 مرداد ماه 99                   تاریخ برگزاری: 25 مرداد ماه 99

تاریخ برگزاری آزمون: 3 شهریور ماه 99

استاد دوره: استاد فریدونی از اساتید حوزه و دانشگاه

 

دریافت فایل های صوتی این دوره :
قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

دریافت فایل های تصویری این دوره :
قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

 

آدرس کوتاه :