دوره آموزشی خونریزیهای گوارشی

دوره آموزشی خونریزیهای گوارشی

دوره آموزشی خونریزیهای گوارشی

واحد آموزش مداوم

قابل توجه کلیه همکاران محترم

 دوره آموزشی با عنوان خونریزیهای گوارشی از سری دوره های آموزش مداوم ودارای 3 امتیاز بازآموزی برای گروه هدف متخصصین داخلی ، پزشک عمومی به صورت مجازی درتاریخ 26/05/1399 از ساعت 9 الی 12 برگزار می گردد .

آدرس :

http://online.Khomeinums.ac.ir/ircme

شروع ثبت نام :25/05/1399

ساعت شروع: 9:00

شروع آزمون :12:00   مدت پاسخگویی : 30دقیقه  

 

آدرس کوتاه :