سمینار تخصصی و آموزشی

سمینار تخصصی و آموزشی

آشنایی با شرکت های دانش بنیان
سمینار تخصصی و آموزشی

برگزاری سمینار تخصصی و آموزشی آشنایی با شرکت های دانش بنیان در دانشکده علوم پزشکی خمین.

آدرس کوتاه :