نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای اموزشی

شرح وظایف شورای آموزشی:
 
-       برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه اجرایی مصوبات معاونت آموزشی دانشگاه
-       تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی معاونت آموزشی دانشگاه
-       بررسی و تدوین برنامه های آموزشی دانشکده
-       اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی میان گروه ها در ارائه دروس
-       بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی دانشگاه
-       بررسی و تصمیم گیری در مورد مشکلات آموزشی دانشجویان
-       بررسی و تصمیم گیری در مورد دانشجویان انتقالی و میهمان
-       بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدید و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی دانشگاه
-       بررسی تقاضاهای ماموریت آموزشی، ادامه تحصیل و فرصت مطالعاتی و پیشنهاد به معاونت آموزشی دانشگاه.
 

اعضای شورای آموزشی:

  1. دکتر عزت الله بهزادی نیا: سرپرست معاونت آموزشی
  2. حمید مومنی: مدیر آموزش
  3. دکتر مرتضی بخشش: سرپرست مدیریت دانشجویی و فرهنگی
  4. اشرف صالحی: مدیر گروه بالینی
  5. بهنام عابدی: مدیر گروه علوم پایه و علوم آزمایشگاهی
  6. کاظم غفاری: مدیر مرکز توسعه آموزش پزشکی
  7. اعظم کرامی: مسئول دانشجویان شاهد و ایثارگر
  8. اعظم سلیمانی: کارشناس امور هیأت علمی
  9. الهه رضایی: کارشناس آموزش