طرح پیمایش سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خمین

طرح پیمایش سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خمین

طرح پیمایش سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خمین

طرح پیمایش سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خمین همزمان با سراسر کشور در حال برگزاری است.مدیر دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خمین با بیان این خبر افزود:این طرح برای 175 دانشجوی این دانشکده در حال انجام و برگزاری است.