فراخوان برنامه ترم تابستانی مجازی 1399 دانشگاه علوم پزشکی مجازی

فراخوان برنامه ترم تابستانی مجازی 1399 دانشگاه علوم پزشکی مجازی

فراخوان برنامه ترم تابستانی مجازی 1399 دانشگاه علوم پزشکی مجازی

با درخواست جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در خصوص تخفیف شهریه دروس ترم تابستانی مجازی 1399، دانشگاه علوم پزشکی در نظر دارد با هدف مساعدت با متقاضیان این برنامه و پشتیبانی از فرایندهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور 53 درس مجازی ترم تابستانی 1399 را با 40 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ارائه دهد.

 دروس ترم تابستانی مطابق با 40درصد تخفیف

آدرس کوتاه :