نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرایندهای اداری آموزشی

فرایندهای اداری آموزشی دانشکده علوم پزشکی خمین

 

1-  مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دریافت فایل

 1. فرآیند ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود دریافت فایل
 2. فرآیند نقل و انتقال دانشجو دریافت فایل
 3. فرآیند انصراف از تحصیل دانشجو دریافت فایل
 4. فرآیند میهمانی دانشجو دریافت فایل
 5. فرآیند مرخصی تحصیلی دانشجو دریافت فایل
 6. فرآیند صدور تأییدیه تحصیلی موقت دریافت فایل
 7. فرآیند صدور تأییدیه تحصیلی دریافت فایل
 8. فرآیند صدور و ارسال گزارش فارغ التحصیلی دریافت فایل
 9. فرآیند صدور گواهینامه موقت دریافت فایل
 10. فرآیند اجرایی قبل از انتخاب واحد دانشجویان دریافت فایل
 11. فرآیند ثبت نمرات در سیستم توسط اساتید دریافت فایل
 12. فرآیند مشاهده نمرات دروس توسط دانشجویان دریافت فایل
 13. امور جاری مرکز کامپیوتر در طول ترم دریافت فایل
 14. فرآیند حوزه نظام وظیفه دریافت فایل
 15. فرآیند پاسخگویی به نامه های وارده مربوط به امور فارغ التحصیلی دریافت فایل
 16. شرایط و فرآیند استفاده از آئین نامه تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان دریافت فایل