مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال

مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال

مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال

مرکز آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی خمین با همکاری معاونت بهداشت برگزار می کند :

"مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال"

تاریخ برگزاری : 1399/11/02 

آدرس ورود: online.khomeinums.ac.ir/wb11 از طریق نرم افزار Adobe Connect

زمان : پنج شنبه ساعت 10 صبح

آدرس کوتاه :