پژوهشگران برتر دانشکده علوم پزشکی خمین در سال 1398

پژوهشگران برتر دانشکده علوم پزشکی خمین در سال 1398

پژوهشگران برتر دانشکده علوم پزشکی خمین در سال 1398

پژوهشگران برتر دانشکده علوم پزشکی خمین در سال 1398 معرفی گردیدند:

1- جناب آقای دکتر داود آزادی عضو هیات علمی پژوهشگر برتر

2- جناب آقای یاسان کاظم زاده پرسنل پژوهشگر برتر

3- سرکار خانم فاطمه رضایی دانشجو پژوهشگر برتر

آدرس کوتاه :