کارگاه مرور آزمون ساز سامانه نوید و دیگر نرم افزارهای آزمون ساز

کارگاه مرور آزمون ساز سامانه نوید و دیگر نرم افزارهای آزمون ساز

کارگاه مرور آزمون ساز سامانه نوید و دیگر نرم افزارهای آزمون ساز

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده برگزار می کند:
کارگاه مرور آزمون ساز سامانه نوید و سایر نرم افزارهای آزمون ساز
زمان: چهارشنبه ۴/۴/۹۹
ساعت: ۱۲-۱۰
مکان: سالن کنفرانس معاونت آموزش و تحقیقات
گروه هدف: کلیه ی اعضای محترم هیات علمی، اساتید حق التدریس و مدعو دانشکده

آدرس کوتاه :