کنفرانس یک روزه با عنوان مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها

کنفرانس یک روزه با عنوان مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها - 7 مرداد

کنفرانس یک روزه با عنوان مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها

برگزاری کنفرانس یک روزه آموزش مداوم با عنوان رویکرد مصرف منطقی آنتی بیوتیکها در معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خمین.

آدرس کوتاه :