نشست توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشکده علوم پزشکی خمین

نشست توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشکده علوم پزشکی خمین

نشست توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشکده علوم پزشکی خمین

نشست توجیهی دانشجویان ورودی سال 1398 دانشکده علوم پزشکی خمین در خصوص مسائل آموزشی،فرهنگی،انضباطی و ... با حضور سرپرست این دانشکده در بیت تاریخی حضرت امام (ره) برگزار گردید.

آدرس کوتاه :