آئین نامه ها و دستورالعمل ها

کمیته روانشناختی دانشجویان:

کمیته روانشناختی دانشجویان شامل رئیس مرکز مشاوره، یک نفر روانپزشک، یک نفر روانشناس ترجیحا بالینی، یک نفر مشاور ترجیحا با مدرک کارشناسی ارشد و یک نفر کارشناس آموزشی با معرفی مدیر اداره آموزش دانشگاه در مرکز مشاوره تشکیل می گردد. این کمیته مشکلات آموزشی و درمانی دانشجویانی که به علت مسائل روانشناختی به آن دچار شده و نیاز به دریافت تسهیلات درمانی و آموزشی دارند را بررسی می نماید. در صورتی که به تشخیص کمیته دانشجو به علت ابتلا به یک مشکل روانشناختی قادر به شرکت در امتحان یک درس و یا امتحانات پایان ترم نباشد مراتب به شورای آموزشی دانشکده مربوطه اعلام تا با نظر مساعد اقدام لازم انجام گیرد.دانشجو می تواند از تسهیلات مقرر در آئین نامه های آموزشی شامل مرخصی تحصیلی یا مرخصی استعلاجی با نظر کمیته و موافقت مراجع ذیصلاح استفاده نماید.

 

کمیته مداخله در رفتارهای خود آسیب رسان :

در هر دانشگاه کمیته ای تحت عنوان « کمیته مداخله در رفتارهای خود آسیب رسان » با حضور افراد زیر و با شرح وظایف مشخص تشکیل می شود :
معاون فرهنگی و دانشجویی  (رییس کمیته)
رئیس مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویی (دبیر کمیته)
رئیس اداره بهداشت و درمان دانشجویی یا نماینده معاونت درمان
مسئول حراست دانشگاه
مدیر امور دانشجویی
یک نفر کارشناس روانپزشک به پیشنهاد رئیس مرکز مشاوره
مسئولیت این کمیته بر عهده معاون دانشجویی فرهنگی میباشد. کلیه امور مربوط به خودکشی دانشجویان توسط این کمیته ساماندهی می شود.

 

هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی:
به منظور بررسی مشکلات مختلف آموزشی، روحی، اجتماعی و ... دانشجویان هسته ای به نام هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی دانشجویان در هر دانشکده تشکیل می گردد. تا با بررسی مسائل و مشکلات مختلف دانشجوو با دعوت از اساتید راهنمای دانشجویان نسبت به رفع آن مشکلات در چارچوب آئین نامه ها و مقررات آموزشی و دیگر ضوابط هر دانشگاه اقدام و در صورت نیاز دانشجو را بر حسب نیاز به مراجع دیگر از جمله مرکز مشاوره دانشگاه و معاونین آموزشی یا دانشجویی دانشگاه ارجاع نماید.

 

شورای تامین بهداشت روانی دانشجویان:
به منظور ایجاد امکان بررسی جامع مسائل دانشجویی در هر دانشگاه و استقرار فرایندهای جامعه نگر بهداشت روانی و با هدف تعدیل موانع محیطی رشد استعدادهای فطری و تقویت ابعاد سازنده آن شورایی  در هر دانشگاه تشکیل می گردد.

رئیس دانشگاه به عنوان رئیس جلسه
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

نماینده دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه
رئیس مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویی
مدیر امور دانشجویان
معاون آموزشی

 

کمیته پیشگیری از سوء مصرف مواد در خوابگاهها و محیط های دانشجویی 

 این کمیته به منظور فراهم سازی محیط سالم و با نشاط برای پرورش و ارتقاء سلامت و توانمندسازی دانشجویان مستقر در خوابگاه ها و محیط های دانشجویی تشکیل می گردد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه (رییس کمیته)

رئیس مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویی (دبیر کمیته)

مدیر یا یک نفر از کارشناسان مسئول فرهنگی

مدیر  یا یک نفر از کارشناسان مسئول اداره تربیت بدنی

یک نفر از مربیان ترجیحا مشاور علمی واحد بهداشت روان به عنوان نماینده معاونت بهداشتی

 

همتایاران سلامت روان دانشجویان

به منظور پیشگیری از شیوع آسیب های روانی _ اجتماعی و کمک به ارتقای سلامت روانی اجتماعی دانشجویان گروه همتایاران تشکیل می گردد. جامعه هدف دانشجویانی هستند که به عنوان همتایار سلامت روان به ارائه خدمات یاورانه به سایر دانشجویان می پردازند.