شرح وظایف

معرفی اداره تغذیه 

   

            

نام و نام خانوادگی کارشناس اداره تغذیه : ظهیر مختاری

سمت : کارشناس امور دانشجویی 

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد علوم تربیتی

آدرس : 
خمین بلوار قدس،معاونت آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
تلفن تماس: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴  داخلی  ۱۰7

 

شرح وظایف اداره تغذیه

الف- تهیه و تدوین برنامه غذایی دانشجویان و پرسنل

ب- مشخص کردن آمار روزانه غذای ناهار،شام و صبحانه و ارسال لیست آن به آشپزخانه جهت تهیه غذا

ج- ثبت نام تمامی دانشجویان در سیستم اتوماسیون تغذیه جهت رزرو اینترنتی غذا

د-پیگیری جلسات شورای تغذیه و ارسال مصوبات جهت پیگیری امور مربوط به تغذیه

 

ورود به سامانه تغذیه