اداره خوابگاه ها

معرفی اداره خوابگاه ها

نام و نام خانوادگی : مریم خسروی

سمت : کارشناس امور خوابگاه ها

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

 

شرح وظایف اداره خوابگاه ها :

1. تامین خوابگاه برای دانشجویان غیربومی متقاضی خوابگاه

2. رایزنی با خوابگاههای خودگردان سطح شهر جهت پذیرش دانشجویان دانشگاه

3. پذیرش و اسکان دانشجویان بر اساس دستورالعمل اسکان

4. پیگیری و انجام تعمیرات و خرید تجهیزات مورد نیاز

5. بازدیدهای دوره ای از خوابگاهها

6. رسیدگی به امور تاسیساتی و خدمات نظافت خوابگاهها

7. تهیه و تنظیم آمار دانشجویان و ارائه به صندوق رفاه

8. همکاری با مسئولین سایر واحد های دانشگاه جهت اجرای برنامه های فرهنگی، مذهبی، ورزشی و ... در خوابگاهها

9. برآورد خسارت های وارده به اموال دولتی در خوابگاه توسط دانشجویان

10. برگزاری هفته خوابگاهها

11. نظرسنجی از دانشجویان در زمینه خدمات ارائه شده

12. نظارت بر عملکرد اعضای شورای صنفی-شهرداران خوابگاهها و دانشجویانی که در مدیریت اداره خوابگاه همکاری می نمایند.

 

آدرس : 
خمین بلوار قدس،معاونت آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
تلفن تماس: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴  داخلی  ۱23