واحد مشاوره و سلامت روان دانشجویی از سال 1395 در این دانشگاه شروع به فعالیت نموده است. در حال حاضر این واحد زیرنظر معاونت دانشجویی فرهنگی با حضور روان شناس و مشاور آماده ارایه خدمات مشاوره و روانشناختی به دانشجویان دانشکده می باشد.

دیدگاه نوینی که امروزه بر فرآیند خدمات مشاوره‌ای حاکم است دیدگاه سلامت نگر است و نه بیمارنگر.‌ 

 

مواجهه با مسائل مختلف زندگی اعم از فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، شغلی غیره اغلب چالش برانگیز و همراه با احساس نارضایتی، سردرگمی، اضطراب، استیصال و درماندگی است . همه به تجربه دریافتیم که به تنهایی قادر به اداره همه مسائل مختلف زندگی نیستیم. گاهی ممکن است به منظور حل مشکلات از راهنمایی خانواده، دوستان و ا طرافیان بهره مند شویم، لیکن کمک تخصصی، حل بهتر و سریع تر مشکل را با احتمال خطای کمتر میسر می سازد. جامعه نیاز به روانشناسان، مشاوران و مددکاران اجتماعی آگاه و فرهیخته داردتابه یاری افرادوجامعه برخیزند. این متخصصان در مراکز مشاوره با پایبندی به اصل راز داری به مراجعین کمک می کنند تا خود بتوانند به بهترین راه حل دست یابند.

ورود به دانشگاه و شروع زندگی دانشجویی، به دلیل تغییرات عمده ای که در عرصه های مختلف زندگی برای فرد به وجود می آورد، استرس زاست و گاهی به دلیل عدم دسترسی به منابع حمایتی مطمئن، موجب ایجاد بحران هایی برای دانشجو می شود مرکز مشاوره دانشگاه با توجه به ضرورت های فوق و به منظور کمک به دانشجویان جهت اداره و مدیریت مسائل عمده دوران زندگی دانشجویی تاسیس گردیده و خدمات متعددی را در زمینه های مختلف ارائه می کند. در اداره مشاوره و راهنمایی دانشجویی نیز روانشناس بالینی و مشاور آماده دیدار و یاری شماجهت حل مشکلات وایجاد بسترهای مناسب برای رشد فردی و اجتماعی می باشند.  

روانشناس کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، یادگیری و انگیزش را در انسان به شکل حرفه ای مورد بررسی قرار می دهد. روانشناس از یک طرف رابطه بین عملکرد مغز و رفتار را بررسی می کند و از سوی دیگر ارتباط بین محیط و رفتار، روانشناس رفتار، انگیزه ها، افکار و احساسات افراد را بررسی کرده و به آنها در کنترل و غلبه بر مشکلات شان کمک می کند.

مشاوره فرایندی پویا و رویاروی است که در طی آن به مراجع کمک می شود تا شناخت بهتری از توانایی  و قابلیت های خویش  و نیز امکانات و فرصت های محیطی استفاده نماید و در نهایت به سازگاری بیشتری در زندگی دست یابد در این فرایند مشاور به مراجع کمک می کند تا نحوه ی برقراری ارتباط با دیگران را بیاموزد شیوه های معقول برای ارضای نیازش را فراگیرد احساسات ناشناخته اش را بشناسد اطلاعات وسیع و عمیق در مورد خویشتن بدست آورد و سپس قادر به تصمیم گیری های اصولی و منطقی برای نیل به هدف گردد.

در واقع هدف اصلی اداره مشاوره و راهنمایی دانشجویی فضاسازی مناسب درمحیط های دانشجویی از لحاظ بهداشت روانی و جلوگیری از اتلاف نیروهای قابل بهره گیری با ایجاد انگیزه و شکوفائی استعدادها برای پرورش دانشجویان خلاق و کارآمد جهت کمک به تامین نیروی انسانی متخصص و سالم در جامعه می باشد.