دفتر اداره مشاوره دانشجویی

معرفی اداره مشاوره دانشجویی

نام و نام خانوادگی : سمیرا شکری

سمت : مسئول پیگیری امور اداره مشاوره

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

 

رئوس عملکرد اداره مشاوره دانشجویی :

1- انجام جلسات مشاوره انفرادی و گروهی دانشجویی و مشاوره ازدواج  

2- انجام مشاوره های تلفنی و اورژانس

3- چاپ و توزیع بروشور با محتوای (زندگی خوابگاهی، سازگاری با محیط جدید دانشکده، مهارت های زندگی)

4-  برگزاری کارگاه های دانشجویی ویژه دانشجویان جدیدالورود و سایر دانشجویان با موضوع ارتباط موثر، پیشگیری از اعتیاد)

5- برگزاری کارگاه دانشجویی ویژه دانشجویان جدید الورود با موضوع معرفی اداره مشاوره برگزاری کمیته های تأمین سلامت روان (کمیته اعتیاد)

6- اجرای طرح غربالگری سلامت روان دانشجویان جدیدالورود

زمان بندی هفتگی مشاوران اداره مشاوره

ایام هفته

صبح

ساعت 9 الی 14:30

شنبه خانم مریم بصیری
یکشنبه ---------
دوشنبه خانم مریم بصیری
سه شنبه ---------
چهارشنبه خانم مریم بصیری

 

آدرس : 
خمین بلوار قدس،معاونت آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
تلفن تماس: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴  داخلی  ۱22