ارتباط با ما

 

 

 آدرس : خمین ، بلوار قدس ، معاونت آموزش تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خمین

 

 ایمیل مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 

edc@khomeinums.ac.ir

 

 شماره تماس 

 

 

 08646233375داخلی 229