مسئول اداره دانش آموختگان                                                       

 

 

        مرضیه شاهپری

                                                        کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی                                                      

 

 

 

وظایف و مسئولیتها:

 

 • بررسی و تائید فراغت از تحصیل دانش آموختگان و اعلام به وزارت متبوع
 • صدور تائیدیه تحصیلی در کلیه مقاطع
 • صدور مجوز تحویل مدارک در کلیه مقاطع
 • صدور گواهی موقت تحصیلی در کلیه مقاطع
 •  صدور تائیدیه طرح نیروی انسانی در کلیه مقاطع
 • صدور ریز نمرات بصورت مکانیزه در کلیه مقاطع
 • مکاتبه جهت اسامی نخبگان در کلیه رشته ها
 • اعلام اسامی رتبه های برتر هر رشته ومقطع
 • مکاتبه جهت جذب اعضای هیات علمی
 • بر آورد هزینه و تعیین میزان بدهی دانش آموختگان متقاضی تقسیط بدهی تعهدات آموزش رایگان در کلیه رشته ها
 • اعلام فراغت از تحصیل دانش آموختگان جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در کلیه رشته ها
 • اعلام رتبه های برتر جهت دانش آموختگان متقاضی طرح نیروی انسانی در کلیه رشته ها
 • اعلام معدل کلیه دانش آموختگان جهت استخدام در دوایر دولتی در کلیه رشته ها
 • تعیین میزان تعهدات آموزش رایگان دانش آموختگان کلیه رشته های تحصیلی
 • صدور دانشنامه المثنی
 • صدور ریز نمرات المثنی
 • صدور دانشنامه و ریز نمرات پایان تحصیلات جهت دوره تکمیلی BS
 • صدور مجوزتحویل مدرک تحصیلی به وراث
 • بر آورد تعهدات آموزش رایگان و هزینه های تحصیلی دانشجویان انصرافی
 • بر آورد تعهدات آموزش رایگان و هزینه های تحصیلی دانشجویان اخراجی
 • تحویل دانشنامه ها در کلیه رشته های تحصیلی
 • تحویل ریز نمرات درکلیه رشته های تحصیلی
 • پاسخگویی به کلیه استعلامها ودرخواستهای وزارت متبوع
 • تائید ترجمه مدارک تحصیلی دانش آموختگان
 • تکمیل و تائید استعلامهای موسسات و سازمانهای خارج از کشور جهت ادامه تحصیل ویا اشتغال به کار
 • کلیه مکاتبات عند الزوم

 

 

 

 شماره تماس 

 

         08646221534-37 داخلی 112