ارتباط با مدیران پژوهشی

 

مسئول تحقیقات و فناوری

آقای دکتر جعفر کرمی

دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1399

تلفن (داخلی): : 46233375        داخلی:  227

ایمیل:jafar_karami@yahoo.com

 

آشنایی بیشتر:     https://isid.research.ac.ir/Jafar_Karami

 

 

دبیر پژوهش

آقای علیرضا مرادآبادی

کارشناسی ارشد هماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ایمیل: alirezamoradabadi@yahoo.co.uk

تلفن: 46233375       داخلی: 205

آشنایی بیشتر:        https://isid.research.ac.ir/Alireza_Moradabadi