اساتید

اساتید گروه :

ردیف نام و نام خانوادگی رشته و گرایش رزومه طرح درس
1 حمید مومنی کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی دریافت رزومه  
2 اشرف صالحی کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی دریافت رزومه

پرستاری بیماری های بزرگسالان و سالمندان1

طرح درس بیماری های بزرگسالان و سالمندان 3

طرح درس پرستاری سلامت فرد و خانواده

 

3 اعظم کرامی کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی دریافت رزومه

طرح درس تروما 1فوریت

طرح درس فوریت در شرایط خاص

طرح درس فوریت در گروه خاص

طرح درس فوریتهای داخلی

4 اعظم ملک حسینی کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی دریافت رزومه

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

آموزش به بیمار

پرستاری در بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه

طرح درس فوریتها 

5 رضوان غفارزادگان کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی    
6 مهدیه عزیزی کارشناس ارشد مدیریت پرستاری کودکان دریافت رزومه  
7 آزاده نصیری کارشناس ارشد پرستاری داخلی- جراحی    
8 زهرا شهسواری کارشناس ارشد پرستاری داخلی-جراحی    
9 دکتر مهدی صفرآبادی دکتری پرستاری    
10 محمد رستم خانی کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی دریافت رزومه

طرح درس تریاژ در بلایا

جابجایی و حمل بیمار(فوریت های پزشکی)

11 مهران اکبری کارشناسی ارشد کودکان دریافت رزومه طرح درس کودک سالم