اساتید

اساتید اتاق عمل
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رزومه
امین صدیق کارشناسی ارشد اتاق عمل رزومه
علیرضا گنجی پور کارشناس ارشد اتاق عمل

رزومه