اساتید

اساتید هوشبری
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رزومه
امین صدیق کارشناسی ارشد اتاق عمل رزومه
علیرضا گنجی پور کارشناسی ارشد اتاق عمل رزومه

 

                          

کارشناس هوشبری
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی
زینب اکبری کارشناس هوشبری