اساتید گروه بهداشت عمومی

 

اعضای گروه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع  تحصیلی

رشته تحصیلی

رزومه

ایمیل
1

دکتر مجتبی دیده دار

دکترای تخصصی 

قارچ شناسی پزشکی

دریافت رزومه

dr.didehdar@khomeinums.ac.ir
2

دکتر عبدالرحیم آب سالان

دکترای تخصصی

بیوشیمی بالینی

دریافت رزومه

abdorrahim.absalan@khomeinums.ac.ir
3

 دکتر داود آزادی

 دکترای تخصصی 

باکتری شناسی پزشکی

دریافت رزومه

davood.azadi@khomeinums.ac.ir
4

دکتر مرتضی بخشش

 دکترای تخصصی 

فیزیولوژی

دریافت رزومه

morteza.bakhshesh@khomeinums.ac.ir
5

کاظم غفاری

کارشناس ارشد 

هماتولوژی  دریافت رزومه

 

kazem.ghaffari@khomeinums.ac.ir
6 دکتر مریم عظیم زاده دکترای تخصصی علوم تشریح دریافت رزومه maryam.azimzade@khomeinums.ac.ir
7 دکتر جعفر کرمی دکترای تخصصی ایمنولوژی پزشکی دریافت رزومه  
8 علیرضا مراد آبادی کارشناسی ارشد هماتولوژی    
9 دکتر سعید امینی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دریافت رزومه  
10 دکتر رضا عزیزی دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

دریافت رزومه

azizirr@yahoo.com
11 دکتر مریم چگنی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی دریافت رزومه mchegeni84@yahoo.com
12 دکتر الهام قیسوندی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دریافت رزومه Elhamgheysvandi65@yahoo.com
13 دکتر نادر شریفی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دریافت رزومه nadersharifi81@yahoo.com
14 دکتر محمد دهقانی دکتری تخصصی      
15 دکتر عارف شریعتی دکتری تخصصی