آشنایی با دانشکده ویژه دانشجویان ورودی مهرماه 1400

 

   مطالعه ی  فایل PDF آشنایی با دانشکده علوم پزشکی خمین ویژه دانشجویان ورودی مهرماه 1400

 

  ویدئو آشنایی با دانشکده علوم پزشکی خمین

  

 

آشنایی با سامانه نوید دانشکده علوم پزشکی خمین و مشاهده دروس و محتوای آموزشی