اعضاء کمیته علمی جشنواره

دکتر مجتبی دیده دار

رئیس و دبیر

حمید مومنی

عضو

دکتر محمد شفیعی

عضو

دکتر مهدی صفرآبادی

عضو

دکتر رضا عزیزی

عضو

کاظم غفاری

عضو

اشرف صالحی

عضو

معین اسلامی

عضو

فریده کریم زاده

مسئول دبیرخانه

 

 

 

                          اعضاء کمیته اجرایی جشنواره

دکتر مجتبی دیده دار

رئیس

حمید مومنی

نایب رئیس

دکتر محمد شفیعی

دبیر

فریده کریم زاده

کارشناس