مدیریت مرکز مطالعات

اعضا مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

ردیف

نام واحد

نام مسئول واحد

1

واحد حاکمیت و رهبری/ سازمان و مدیریت توسعه آموزش علوم پزشکی

جناب آقای کاظم غفاری

2

واحد توانمندسازی آموزشی اعضای هیاتعلمی

سرکار خانم دکتر الهام قیسوندی

3

واحد ارزشیابی آموزشی

سرکار خانم دکتر مریم عظیم زاده

4

واحد برنامه ریزی آموزشی

سرکار خانم اشرف صالحی

5

واحد پژوهش در آموزش

سرکار خانم آزاده نصیری

6

واحد توسعه آموزش مبتنی بر بهترین شواهد و دانش پژوهی آموزشی

جناب آقای مهران اکبری

7

واحد جشنواره شهید مطهری و همایش های آموزش پزشکی

جناب آقای امین صدیق

8

واحد فعالیت های دانشجویی توسعه آموزش پزشکی

سرکار خانم مهدیه عزیزی