اهداف مرکز رشد

مرکز رشد دانشکده علوم پزشکی خمین با هدف حمایت از تیم‌ها، موسسات کوچک و متوسط فناور و دانش‌بنیان ایجاد شده است این مرکز در راستای توسعه کارآفرینی، توسعه ملی، رشد و رونق اقتصادی کشور مرکز قابل اطمینان برای حمایت و هدایت کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی به منظور تجاری‌سازی ایده‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی جهت برآوردکردن نیازهای جامعه می باشد.

چشم انداز:

مرکز رشد دانشکده علوم پزشکی خمین با درک اهمیت شکل‌گیری اکوسیستم کارآفرینی، مهمترین و کاراترین مرکز حمایت از کارآفرینان و دانش آموختگان و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی به‌منظور تجاری سازی ایده ها در شهرستان خمین خواهد بود.

 

اهداف 1402-1401

  1. تکمیل و استقرار فضای فیزیکی مرکز
  2. استقرار شرکت های دانش بنیان 5 مورد
  3. برگزاری کارکاه 3 مورد
  4. ارائه مشاوره به شرکت ها و تیم های دانش بنیان 10 مورد
  5. تفاهم نامه با صندوق های فناوری و شتاب دهنده 3 مورد
  6. تدوین آینن نامه ها
  7. تدوین فرم ها
  8. پیگیری ساخت مرکز رشد و نوآوری
  9. تدوین برنامه استراتژیک
  10. تکمیل سایت مرکز