درباره انجمن دانش آموختگان دانشگاه

 

اهداف:

ایجاد، حفظ و تحکیم ارتباط مستمر بین دانش آموختگان و دانشگاه برای ارائه خدمات متقابل به خصوص ارتقاء و به روز نمودن دانش و مهارت حرفه ای اعضاء
ارتقاء علمی، مهارت های حرفه ای و توانمندی های مدیریتی دانش آموختگان و فراگیران در حال تحصیل
ایجاد و تحکیم ارتباط علمی و سلامت محور بین دانشگاه و مراکز علمی و اجرائی که دانش آموختگان در آن مسولیت دارندو به منظور آشنا نمودن دانشگاه با مراکز مذکور و قابلیتها و نیازهای علمی و سلامت محور آنها و رفع نیازهای طرفین به کمک این ارتباط
بهره گیری از نظرات و تجارب دانش آموختگان در جهت ارتقاء علمی و سلامت محور دانشگاه
کمک به شناخت نیازهای سلامتی و ارتقاء سطح سلامتی آحاد جامعه ، دانش آموختگان و خانواده آنان
بهینه سازی توان مالی انجمن با سازماندهی، جذب و هدایت کمکهای مردمی و خیریه ها و واحدهای اقتصادی برای پیشبرد اهداف فوق الذکر

وظایف:

تدوین پروژه های نیازسنجی و انعکاس متقابل نیازهای علمی، پژوهشی و سلامت محور بخشهای مختلف اجرائی کشور و دانش آموختگان دانشگاه
ارائه پیشنهادات در خصوص تغییرات لازم در برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه بر اساس نیازهای فعلی و آتی جامعه
برگزاری کنفرانسها، سمینارها و گردهمائی های علمی، سلامت محور و اجتماعی به منظور بالاتر بردن دانش سلامت محور و تخصصی اعضاء، بررسی چالش های این حوزه و ارائه راه حل های مناسب.
آشنا نمودن دانشجویان و اعضای هیأت علمی با محیط های غیر آموزشی و سلامت محور از طریق بازدیدهای میدانی و تأمین دوره های کارآموزی مناسب برای دانشجویان در حوزه هایی که دانش آموختگان معرفی نموده و یا در آن حوزه ها مسئولیت دارند. ....