اهم فعالیت ها و وظایف بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی:

برنامه های آتی

وضعیت فعلی

اقدامات انجام شده قبل

از بسته

اهم فعالیت های دانشگاه

ردیف

همسان سازی سطح کیفی آزمون های دانشکده با دانشگاه های برتر علوم پزشکی سطح کشوری

در حال پیگیری

-

تعیین  کمیته متشکل از اساتید و کارشناسان جهت بررسی سوالات آزمون های دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی برتر سطح کشور جهت ارتقا کیفی آزمون های دانشکده

1

آشناسازی هرچه بیشتر دانشجویان دانشکده با چگونگی برگزاری آزمون های استاندارد

ایجاد زیرساخت های مورد نیاز جهت برگزاری آزمون های هوشمند

-

آماده سازی داوطلبان برای موفقیت در آزمون های استاندارد

2

همسان سازی سطح کیفی آزمون های دانشکده با دانشگاه های برتر علوم پزشکی سطح کشوری

کمیته ی تشکیل شده در حال جمع­آوری بانک های سوالات آزمون می باشد

-

 استفاده از بانک تست مؤسسات بین المللی سنجش

3

آنالیز­های دقیق فرد به فرد دانشجویان برای بالابردن کیفیت آموزشی متناسب با نتایج آماری آزمون ها

در حال پیگیری

-

ایجاد واحد آمار برای ارزیابی چگونگی پاسخ گویی دانشجویان به آزمون های برگزار شده برای استاندارد سازی آزمون ها

4

ایجاد زیر ساخت های مناسب جهت برگزاری آزمون ها با بالاترین کیفیت و استاندارد ممکن

در حال پیگیری

-

 آماده سازی فضای فیزیکی مناسب جهت برگزاری آزمون های استاندارد

5

ایجاد فضای اختصاصی مرکز آزمون با امکانات رفاهی مورد نیاز

در حال پیگیری

-

ارتقاء تجهیزات مرکز سنجش

6

آشناسازی هرچه بیشتر اساتید و کارشناسان با آزمون های برگزار شده دردانشگاه های علوم پزشکی برتر سطح کشور

در حال پیگیری

-

برگزاری دوره های آموزش اساتید و کارشناسان برای طراحی سوالات ارزیابی مهارت حرفه ای و مدیریت آزمون

7

تهیه، ترجمه و توزیع سوالات آزمون های علوم پزشکی برتر سطح دنیا جهت همسان سازی آزمون­های دانشکده با آن ها

عضویت اعضا هیئت علمی در انجمن های مختلف همچون BSH

-

ارتباط با انجمن های تخصصی بین المللی برای دریافت سوالات جهت ارتقا سطح کیفی آزمون های دانشکده

8