ناظر به :

  • سیاست 1: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
  • سیاست 2:گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت
  • سیاست 6:ساماندهی بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی


خروجی مورد نظر

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

  • ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مطابق
  • استانداردهای ملی و بین المللی
  • ارتقای کیفیت خدمات مراکز آموزشی درمانی مطابق استانداردهای ملی و بین المللی
  • ایجاد فضای رقابتی سازنده در دانشگاهها و موسسات و مراکز آموزشی و درمانی
  • تضمین و ارتقای کیفیت برنامه ها و فرایندهای آموزش عالی علوم پزشکی