ناظر به:

  • سیاست 1: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت 
  • سیاست 7 :نهادینه سازی اخلاق حرفه ای


خروجی مورد انتظار:

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

  • تدوین الزامات ساختاری و برنامهای به منظور اعتلای اخلاق حرفهای 
  • تدوین شاخص های تحقق اخلاق حرفه ای در محیط های آموزشی مرتبط با علوم پزشکی 
  • تدوین برنامه های اعتباربخشی دانشگاهها و مراکز آموزشی در حوزه اخلاق حرفه ای 
  • شفاف سازی وظایف و اختیارات حوزه های ستادی و محیطی در زمینه اعتلای اخلاق حرفه ای
  • طراحی الگوی بهره مندی از آموزه های دینی در راستای اعتلای اخلاق حرفه ای 
  • ارتقاء دانش و انگیزش اعضاء هیأت علمی دانشگاهها در زمینه اخلاق حرفه ای از مجرای برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلندمدت آکادمیک

 

 

 

 شرح وظایف و اعضا کمیته اخلاق در آموزش علوم پزشکی