معرفی کارگروه

ناظر به:

  •  سیاست 1: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت 
  •  سیاست 2:گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت 
  •  سیاست 5: شبکه سازی در نظام آموزش عالی سلامت 
  • سیاست 9: ارتقای منابع انسانی بخش آموزش عالی سلامت 


خروجی مورد انتظار:


انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

  • انطباق برنامه های آموزش عالی حوزه سلامت با نیازهای جامعه به خدمات این بخش 
  •  تربیت نیروی انسانی و ایجاد بستر مناسب به منظور ارائه خدمات سلامت برای اقشار جامعه 
  • با نیازهای خاص مانند سالمندان، زنان، کودکان و ...
  • شناسایی دقیق نیاز به نیروی انسانی حوزه سلامت در سطوح ملی، منطقه ای و استانی
  •  ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی دانشجویان با توانمندی های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی

 

  اهم فعالیت های و وظایف بسته توسعه آموزش پاسخگو و عدالت محور:

برنامه های آتی

وضعیت فعلی

اقدامات انجام شده قبل

از بسته

اهم فعالیت های دانشگاه

ردیف

تشکیل جلسه ­های مدون و مستمر، تعیین مسئول فعالیت ها، تقسیم کار و  انجام فعالیت ها در راستای رسیدن به اهداف تعیید شده ی بسته

از سوی معاونت

محترم آموزشی

انجام شده

-

تعیین مسئول پیگیری و پایش بسته فوق در دانشکده

1

بررسی کامل برنامه­های آموزشی و تطبیق آن­ها بر اساس نیازهای اساسی و ضروری سطح استان

از سوی معاونت

محترم آموزشی

در حال انجام است

-

تشکیل کمیته همفکری و ایده پردازی با حضور صاحب نظران آموزشی و آغاز بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای شهرستان

2

شناسایی هرچه بهتره نیازهای سطح شهرستان و جذب نیروهای توانمند در راستای آموزش دانشجویان و رفع این نیازها 

از سوی معاونت

محترم آموزشی

انجام شده

فراخوان و استخدام نیروهای زبده و کاربلد در راستای تربیت هرچه بهتره دانشجویان برای رفع نیاز های اساسی شهرستان

تقویت هر چه بیشتر کادر علمی دانشکده در جهت پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی دانشجویان دانشکده

3

معرفی هرچه بهتر و کار آمدتر این بسته در دانشکده

انجام برنامه ریزی های گسترده در راستای ایجاد جلسات مدون برای شناسایی هرچه بهتره بسته به اساتید و دانشجویان

-

اطلاع رسانی در خصوص آموزش پاسخگو و عدالت محور به اساتید و دانشجویان  از طریق نامه و سایت دانشکده

4

ایجاد زیر ساخت مناسب برای پذیرش رشته ارشد پرستاری

در حال انجام

تصویب و انجام مکاتبات با وزارت بهداشت در راستای برقراری کارشناسی ارشد پرستاری

پیگیری راه اندازی رشته ارشد پرستاری در دانشکده با توجه به وجود زیرساخت های گسترده بهداشتی و درمانی شهری و روستایی در شهرستان

5

راه اندازی مرکز تحقیقات در راستای انجام تحقیقات همسو با نیازهای اساسی سطح شهرستان

انجام مکاتبات با وزارت بهداشت، تعیین آدرس سازمانی و انجام زیر ساخت های مورد نیاز

-

پیگیری راه اندازی مرکز تحقیقات مولکولی و پزشکی در راستای پژوهش برای رفع نیاز های اساسی سطح استان

6

ادامه ارتباط بیش از پیش حوزه

آموزش دانشکده  با حوزه درمان و

بهداشت

در حال پیگیری

از کارشناسان مجرب و دوره دیده حوزه بهداشت در راستای توسعه آموزش استفاده می شود و امکان استفاده ی هرچه بهتر از زیرساخت های بیمارستانی فراهم شده است

ایجاد ارتباط بیش از پیش حوزه آموزش دانشکده با حوزه درمان و بهداشت جهت استفاده بهینه از تمام پتانسیل های دانشکده در ارتقا آموزش پاسخگو و عدالت محور

7

ایجاد مرکز تحقیقات برای فراهم آوری بستر رشد و شکوفایی استعداد های علمی و پژوهشی دانشجویان

مکاتبات لازم برای ایجاد مرکز تحقیقات انجام شده است و زیر ساخت های لازم برای تاسیس آن ایجاد شده است.

-

ایجاد زمینه مناسب برای

رشد و شکوفایی دانشجویان

با توانایی های مختلف علمی

با فعال سازی کمیته های

علمی، تحقیقاتی و فناوری

نظیر مرکز تحقیقات مولکولی و پزشکی

8

ادامه­ی بازنگری برنامه­های درسی سایر رشته­ها در راستای رفع نیاز های اساسی سطح شهرستان

در حال پیگیری

آموزش های پویا و مدون در راستای شناسایی و تشخیص به موقع عوامل عفونی در سطح شهرستان بدون نیاز به مراکز خارج شهرستانی

آغاز بازنگری برنامه درسی

دانشجویان علوم آزمایشگاهی با هدف پاسخگویی بیشتر به

نیازهای سطح شهرستان در دوران کرونا

9

پیگیری تشکیل کمیته آموزش

پاسخگو

در حال پیگیری

اقدامات اولیه به صورت

مکاتبه با دانشکده

پزشکی _ معاونت ها

انجام شده

تشکیل کمیته آموزش

پاسخگو متشکل از اساتید

پرستاری و پایه و ارتباط با

سایر معاونت ها در راستای

پوشش نیازهای جامعه

10

ادامه انجام پژوهش­های مبتنی بر نیاز های اساسی جامعه

ادامه روند پژوهش

با همکاری اساتید دانشکده و دانشجویان  انجام شده است

انجام پژوهش های مبتنی بر

نیاز های شهرستان از سوی دانشکده

 

11

ادامه ارائه نتایچ و دست آورد های پژوهشی به دانشجویان در سطح شهرستان

در حال پیگیری

با کمک اساتید دانشکده انجام شده است

ارائه نتایج پژوهش ها و کاربست های آن به دانشجویان به عنوان

مواد آموزشی جهت آشنایی با نیاز های شهرستان و ترغیب آنها برای شرکت در پژوهش ها

12

ادامه­ی ارائه آموزش های ضروری و مورد نیاز به مردم شهرستان

در حال انجام

با همکاری اساتید دانشکده و دانشجویان  انجام شده است

آموزش بهداشتی به مردم سطح شهرستان در راستای کنترل شیوع همه­گیری کرونا

13

ادامه ارائه پیشنهاد­های لازم به وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای پاسخگویی به نیاز های اساسی سطح شهرستان

در حال انجام

با کمک اساتید دانشکده انجام شده است

ارائه سیاست های پیشنهادی به وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای پاسخگویی به نیاز های شهرستان

14

ادمه ی روند جامعه در راستای رفع نیاز ها ی سطح شهرستان

در حال انجام

با همکاری اساتید دانشکده و دانشجویان  انجام شد

تولید دانش در پاسخگویی

به نیاز های جامعه) انتشار

تالیفات و  مقالات (

15

ایجاد شرایط رفاهی بیشتر برای ترغیب حضور منابع انسانی کارآزموه و موردنیاز در شهرستان خمین

در حال تجهیز هرچه بهتر دانشکده

توسط منابع توسعه انجام شده است

ایجاد زیر ساخت های خوابگاهی با حداکثر امکانات رفاهی در راستای ترغیب دانشجویان برای تحصیل در شهرستان

16

فراهم آوری هرچه بیشتر دسترسی دانشجویان و اساتید به پایگا­ه­های علمی دنیا در راستای رفع نیازهای سطح شهرستان

در حال انجام

توسط مدیریت آموزش انجام شده است

امکان دسترسی دانشجویان به منابع علمی همانند SCOPUS

17

برگزاری کارگا­های مختلف آموزشی برای دانشجویان

در حال انجام

-

ارائه کارگاه­های آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با اصول اولیه پژوهش

18

گسترش توافق همکاری با سایر دانشگا ها ی بزرگ کشور برای بالا بردن سطح کیفی کارها

سند همکاری با دانشگاه علوم پزشکی کرمان و مرکز روماتولوژی تهران در حال انعقاد است

-

ایجاد توافق همکاری طرح های پژوهشی با سایر دانشگاه

19