معرفی بسته

ناظر به:

  • سیاست 3: توسعه دانش های نوین با تاکید بر حیطه های میان رشته ای و تمرکز بر علوم و فناوری های نوین
  • سیاست 4: حضور در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی 
  • سیاست 9: ارتقای منابع انسانی بخش آموزش عالی سلامت 
  • سیاست 11 : خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی سلامت


خروجی مورد انتظار:

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

  • تدوین سند آمایش منطقه ای و بین المللی آموزش علوم پزشکی 
  • تدوین شاخص های دانشگاههای با عملکرد بین المللی و مدل پایش آن 
  • طراحی مدل بهره مند تبادلات علمی بین المللی 
  • تدوین الگوی انعطاف در کوریکولوم های آموزشی به منظور گسترش جذب دانشجویان خارجی
  • اعتبار بخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

اهم فعالیت ها و وظایف بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

برنامه های آتی

وضعیت فعلی

اقدامات انجام شده قبل

از بسته

اهم فعالیت های دانشگاه

ردیف

تشکیل کمیته و برقراری جلسات مدون جهت حضور پر رونق دانشکده در عرصه های بین المللی

تشکیل کمیته مورد نظر در حال انجام است

-

تشکیل کمیته جهت شناسایی ظرفیت های موجود در دانشکده برای فعالیت های بین المللی،  شناسایی بازارهای آموزش عالی سلامت موجود در منطقه و جهان جهت حضور پر رونق دانشکده و بهبود و گسترش حضور جهانی دانشکده در مجامع علمی بین المللی

1

توسعه ی همکاری ها در سطح بین المللی

رایزنی ها برای طرح های مشترک تحقیقاتی در دستور کار قرار گرفته است

-

ایجاد همکاری با صنعت و اقتصادهای برتر ملل مختلف از طریق ایجاد همکاری­های تحقیقاتی با آن­ها

2

ایجاد بستر مناسب برای پژوهش در سطح جهانی

نگارش مقالات برای چاپ در ژورنال های معتبر بین المللی

چاپ مقالات در جورنال­های بین المللی در سالیان گذشته

افزایش پروژه های تحقیقاتی و چاپ مقالات مروری برای آشنایی هرچه بیشتر مجلات بین المللی با آدرس سازمانی دانشکده

3

افزایش ارتباطات دانشکده در سطح بین المللی

در حال پیگیری است

-

برگزاری دوره های آموزش علوم پزشکی مشترک با دپارتمان­های معتبر بین المللی

4

افزایش ارتباطات دانشکده در سطح بین المللی

در حال پیگیری است

-

اجرای مشترک طرح­های پژوهش در آموزش با دپارتمان­های آموزش پزشکی مراکز معتبر دنیا و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای دیگر با تاکید بر کشورهای منطقه و جهان اسلام
 

5

افزایش ارتباطات دانشکده در سطح بین المللی

در حال پیگیری است

-

جلب حمایت­های قانونی لازم در راستای تشویق طرف­های خارجی قراردادهای بین المللی

6

افزایش ارتباطات دانشکده در سطح بین المللی

در حال پیگیری است

-

ارائه ی کامل سایت دانشکده و برنامه های آموزشی به زبان های بین المللی برای آشنایی هرچه بیشتر دنیا با دانشکده

7

افزایش ارتباطات دانشکده در سطح بین المللی

در حال پیگیری است

-

برگزاری کارگاه ها جهت آشنایی هرچه بهتر و بیشتر اساتید و دانشجویان با زبان های رایج دنیا جهت فراهم سازی زمینه های بیشتر ارتباطات

8