بسته توسعه آموزش مجازی

ناظر به:

 • سیاست 1: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت 
 • سیاست 2:گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت 
 • سیاست 4:حضور در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی 
 • سیاست 5:شبکه سازی در نظام آموزش عالی سلامت 
 • سیاست 8 :بهره مندی از فناوری های نوین در آموزش عالی سلامت


خروجی مورد انتظار:


انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

 • راه اندازی دانشگاه مجازی علوم پزشکی به عنوان بستری برای گسترش مجازی سازی 
 • تربیت سرمایه انسانی متخصص در زمینه فضای مجازی 
 • به روزرسانی کوریکولوم ها به منظور ارتقاء قابلیت ارائه آنها در فضای مجازی 
 • گسترش زیرساخت های فناوری اطلاعات در سطوح صفی و ستادی به منظور بسترسازی آموزش مجازی
 • طراحی مدل انگیزشی دانشگاههای علوم پزشکی به منظور توسعه فعالیت های مجازی 
 • طراحی مدل های بین المللی آموزشهای مجازی در راستای آموزشهای Double Affiliate دانشگاههای علوم پزشکی کشور