ناظر به:

  • سیاست های دوازده گانه برنامه آموزش عالی حوزه سلامت 


خروجی مورد انتظار:

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

  • تأمین امکانات و زیرساختهای لازم برای گسترش رشته ها و برنام ه های آموزشی جدید خصوصاً در تحصیلات تکمیلی
  • ارتقای توانمندی گروههای آموزشی در تربیت متخصصان 
  • تأمین بیمارستانهای آموزشی مجهز به منظور ارتقای کیفیت آموزشهای بالینی 
  • ایجاد شبکه گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه آموزش علوم پزشکی