ناظر به:

  • سیاست 1: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت 
  • سیاست 4: حضور در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی 
  • سیاست 12 : تولید و بومی سازی شواهد معتبر علمی برای ارتقای آموزش عالی سلامت (آموزش پژوهی)


خروجی مورد انتظار:

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

  • دانشگاه های علوم پزشکی گذار خود را به دانشگاه های نسل سوم طی می کنند. 
  • جایگاه دانشگاه های علوم پزشکی در اقتصاد دانش کشور تبیین می گردد.
  • وابستگی دانشگاه های علوم پزشکی به بودجه های دولتی به حداقل می رسد.

 

 

 

 شرح وظایف و اعضای کمیته دانشگاهی توسعه دانشگاه های نسل سوم و چهارم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی