تایید مدارک دانش آموختگان جهت ارائه به موسسات و دانشگاه های خارج از کشور

طبق مصوبه هیات محترم امنای دانشگاه به منظورتایید مدارک دانشگاهی (دانشنامه ،ریز نمرات و ...) جهت ارائه به موسسات و دانشگاه های خارج از کشور هزینه تصویب شده طبق جدول پیوست اخذ می گردد. لطفاً  هزینه را به شماره حساب اعلام شده واریز نموده و فیش واریزی را به آدرس ایمیل amuzesh@khomeinums.ac.ir ارسال نمایید.                   

- شماره حساب   

-شماره شبا    

جدول هزینه تایید مدارک تحصیلی دانش آموختگان جهت ارسال به موسسات و دانشگاه های خارج از کشور