تقویم آموزشی

تقویم تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

نیمسال  مدت آموزش بازه زمانی آموزش زمان حذف و اضافه زمان حذف اضطراری مدت و تاریخ برگزاری امتحانات
اول 1401-1402 17 هفته شنبه 1401/06/19 لغایت چهارشنبه 1401/10/14 دو هفته پس از شروع نیمسال تا 5 هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی به مدت دو هفته از روز شنبه مورخ  1401/10/17 لغایت شنبه 1401/11/01