تقویم زمان بندی بررسی طرح های تحقیقاتی در کمیته اخلاق

(آخرین شنبه ماه به صورت دو ما یک بار)

کمیته اخلاق

تاریخ

ساعت

جلسه 8  کمیته اخلاق جهت بررسی و دادن کد اخلاق

1400/10/25

13:00-15:00

جلسه 9  کمیته اخلاق جهت بررسی و دادن کد اخلاق

1400/12/21

13:00-15:00

جلسه 10کمیته اخلاق جهت بررسی و دادن کد اخلاق

1401/02/24

13:00-15:00

جلسه 11کمیته اخلاق جهت بررسی و دادن کد اخلاق

1401/04/25

13:00-15:00

جلسه 12کمیته اخلاق جهت بررسی و دادن کد اخلاق

1401/06/19

13:00-15:00

جلسه 13کمیته اخلاق جهت بررسی و دادن کد اخلاق

1401/08/28

13:00-15:00

 

 

 

 

 

در صورت نیاز به جلسات اضطراری تاریخ آن با هماهنگی اعضا تعیین می شود.