تماس با کارشناس امور هیات علمی

ایمیل مرکز امور هیات علمی

facultydepartment@khomeinums.ac.ir

شماره تماس مرکز امور هیات علمی

خانم سلیمانی : 08646221537 داخلی 115