واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی

معرفی واحد:

از جمله اهداف مراکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه‌ها، تدوین برنامه‌هایی برای حفظ و ارتقا توانایی های آموزشی اساتید دانشگا‌ه‌ها می‌باشد. واحد آموزش اساتید مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده در راستای شرح وظایف مراکز توسعه دانشکده­ها و با توجه به دستورالعمل اجرایی آیین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی، متولی برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی اساتید می باشد.

دوره های توانمندسازی بر اساس  نیازسنجی آموزشی که با روشهای مختلف و به صورت مداوم از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی انجام می شود طراحی و اجرا می گردد. نظر به تحولات سریع در حوزه آموزش پزشکی، برنامه کارگاه­های آموزشی در هر سطح قابل انعطاف می باشد و بر حسب نیاز و شرایط، بازنگری می­شود.

اهداف کلی:

  • نیازسنجی آموزشی از اعضای هیات علمی جهت ارائه کارگاه ها
  • تنظیم برنامه مدون جهت برگزاری کارگاهها در مدت یک سال
  • برگزاری کارگاهها با حضور مدرسین مجرب و برجسته بر اساس نیازسنجی
  • نظارت بر برگزاری کارگاههای آموزشی
  • ارزشیابی کارگاههای برگزارشده با استفاده از پرسشنامه
  • بررسی برگه های ارزشیابی
  • ارائه بازخورد به اعضای هیات علمی از نتایج ارزشیابی کارگاه‌های برگزار شده
  •   ارائه گزارش عملکرد واحد در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه